خرید و دانلود مقاله

پوشاک


پوشاک بارزترین نشانه‌ی فرهنگی و یکی از مهمترین بخش‌های فرهنگ مادی در هر جامعه. در آغاز، پوشاک عاملی برای حفاظت انسان در مقابل سرما و گرما بود، اما با گذشت زمان، عوامل دیگری مانند رنگ، طرح، نقش، دوخت، زیبایی و جذابیت، از علل اصلی و تعیین کننده در نوع آن شد. استان گلستان به سبب برخورداري از آب و هواي مناسب، اقوام و گروه‌هاي جمعيتي مختلفي را در خود جاي داده است، به همان دليل تنوع و گوناگونی در پوشاک آنها نیز دیده ميشود که عبارتند از: ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه