خرید و دانلود مقاله

ذخيره خوارزمشاهي


ذخیره خوارزمشاهی کتابی نامدار از سیداسماعیل جرجانی در پزشکی. «ذخیره خوارزمشاهی» مشهور به «ذخیره» یا «الذخیره فی الطب» که از آن با عنوان «الذخیره الخوارزم شاهیه» نیز یاد شده، در علم پزشکی، همراه با تصویر و به زبان فارسی توسط حکیم سید زین‌الدین اسماعیل بن حسن حسینی جرجانی (گرگانی)، (531-434ق) مشتمل بر 10 کتاب (جلد)، در سال 504ق، در شهر خوارزم به نگارش درآمد. ادوارد براون، اصل کتاب ذخیره را دارای 9 جلد و یک خاتمه می‌داند. برخی نیز آن را شامل 9 کتاب و دو ضمیمه می‌دانند. ترجمه عربی آن نیز دوازده جلد است. چنانکه حاجی خلیفه و آقابزرگ تهرانی آورده‌اند، ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه