خرید و دانلود مقاله

سهمی جرجانی


سهمی جرجانی (ابوالقاسم سهمی جرجانی) مورخ مشهور قرن چهارم و پنجم قمری. امام، شیخ ابوالقاسم حمزه بن یوسف بن ابراهیم بن موسی بن ابراهیم بن محمدبن ابراهیم بن احمد بن محمدبن احمدبن عبدالله بن هشام بن عاص بن وائل بن سهم بن عمروبن هصیص بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهربن مالک بن نضر قرشی سهمی جرجانی، حافظ، واعظ، راوی، محدث، مصنف و ناقد است. ذهبی، که در بیشتر کتاب‎های خود همچون دیگر مورخان، او را با کنیه ابوالقاسم ذکر کرده، در «المعین فی طبقات المحدثین»، از او با کنیه ابوالفتح یاد نموده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه