خرید و دانلود مقاله

فتحعلی خان قاجار


فتحعلی‌خان قاجار جد آقامحمدخان قاجار، بنیان‌گذار سلسله قاجاری. نواب فخر الامراء، فتحعلی‌خان پسر شاه‌قلی خان پسر مهدی خان پسر ولی خان پسر محمدعلی آقا [یا محمدقلی] پسر شاه‌قلی خان قاجار اشاقه‌باش قوینلو (قوانلو) تیموری، در سال 1104ق و به روایتی، 1105ق و نیز 1097ق در مبارک‌آباد استرآباد به دنیا آمد. ایل او حدود یکصد سال پیش از تولدش، به دستور شاه عباس اول صفوی در سال 1006ق، به سرکردگی حسین‌خان قاجار زیاداغلی، از گنجه به قلعه مبارک‌آباد واقع در ساحل رود گرگان در چهار فرسنگی استرآباد کوچانده شده بودند. به طایفه‌ای که در بخش شمالی قلعه ساکن بودند، ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه