خرید و دانلود مقاله

محمدحسن خان قاجار


محمدحسن‌خان قاجار پدر آقامحمد خان قاجار، بنیان گذار سلسله قاجار. محمدحسن‏‌خان بن فتحعلی‌خان بن شاهقلی‌خان بن مهدی‏‌خان بن ولی‌خان بن محمدعلی ‏آقا بن شاهقلی خان قاجار استرآبادی، از طایفه اشاقه‌باش و از تیره‌ی قوانلو بود. پدرش، فتحعلی‌خان، از یاران شاه تهماسب دوم بود که به تحریک نادرقلی افشار، نائب‏ السلطنه وقت و به دست محمدحسین‌خان قاجار کشته شد. با این همه، رستم ‏الحکماء معتقد است که محمدحسن‌خان فرزند شاه سلطان حسین صفوی است و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه