خرید و دانلود مقاله

میرمحمد مومن استرآبادی


دانشمند، شاعر و فقیه شیعه در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم قمري. میرمحمدمؤمن بن شرف الدین علی حسینی سماکی عقیلی استرآبادی سبزواری معروف به میرصاحب، میرمؤمن صاحب و مؤمنی، متخلص به مؤمن و ملقب به مرتضای ممالک اسلام است. در مورد تاریخ تولدش، در منابع ذکری به میان نیامده، اما به احتمال زیاد، پیش از سال 960ق در استرآباد به دنیا آمد. برخی به اشتباه، محل تولدش را استرآبادِ اصفهان و برخی دیگر سبزوار نوشته‌اند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه